Algemene Voorwaarden

I. Offerte en gegevens van de besteller

Offertes zijn altijd vrijblijvend.

Documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maataanduidingen die bij de offerte behoren, zijn slechts bij benadering doorslaggevend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. De leverancier behoudt het eigendoms- en auteursrecht van kostenvooraanslagen, tekeningen en andere documenten, welke niet voor derden toegankelijk mogen worden gemaakt. De leverancier is verplicht door de afnemer als vertrouwelijk gekenmerkte plannen uitsluitend met diens toestemming voor derden toegankelijk te maken.

De besteller is verantwoordelijk voor de informatie die hij geeft en voor de te leveren documenten en bestellingen.

II. Omvang van de levering

Voor de omvang van de levering is een schriftelijke orderbevestiging van de leverancier doorslaggevend, in het geval van een offerte van de leverancier met tijdsbinding en acceptatie van de offerte met een redelijke termijn, voor zover er geen sprake is van een tijdige orderbevestiging. Voor bijkomende afspraken en wijzigingen is de schriftelijke bevestiging van de leverancier vereist

III. Prijsstelling en betaling

 1. De prijzen gelden af fabriek exclusief verpakking. De verpakking kan niet worden geretourneerd.
 2. Betalingen moeten binnen de overeengekomen betaaltermijn zonder kosten voor de leverancier worden voldaan.
 3. Het inhouden van betalingen of de verrekening van eventuele door de leverancier aangevochten tegenvorderingen van de besteller is niet toegestaan.
 4. Bij betalingsverzuim wordt, voor zover er geen hogere onkosten zijn ontstaan, een bedrag van 2,50 euro per aanmaning aangerekend.

IV. Levertijd

 1. Voor levertermijnen is een schriftelijke overeenkomst vereist. Als de termijn niet wordt nagekomen en ook een aanvullende termijn verstrijkt, is de besteller gerechtigd tot terugtreding.
 2. De levertermijn geldt als nagekomen wanneer tot aan het verval ervan het voorwerp van levering de fabriek heeft verlaten of de gereedheid voor verzending is meegedeeld.
 3. De levertermijn wordt op passende wijze verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name bij stakingen en blokkades, alsmede bij het optreden van onvoorspelbare hindernissen die buiten de wil van de leverancier omgaan en voor zover dergelijke hindernissen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de voltooiing of levering van het voorwerp van levering. Dat geldt ook als de omstandigheden optreden bij een subleverancier. De leverancier kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de voornoemde omstandigheden ontstaan tijdens een reeds bestaande vertraging. In belangrijke gevallen zal de leverancier de besteller zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de begin- en eindtijd van dergelijke hindernissen.
 4. Als de besteller vanwege een vertraging waarvoor de leverancier zelf verantwoordelijk is aantoonbare schade lijdt, is hij na de ingebrekestelling van de leverancier met uitsluiting van andere claims gerechtigd tot de vordering van een schadevergoeding voor de geleden vertraging. Deze bedraagt voor elke volledige week van de vertraging 0,5%, als totaal echter maximaal 5% van de waarde van het onderdeel van de totale levering dat vanwege de vertraging niet op tijd of niet conform het contract kan worden gebruikt.
 5. Als de verzending op verzoek van de besteller wordt vertraagd, worden hem, vanaf één maand na mededeling van de gereedheid voor verzending, de kosten die door de opslag worden veroorzaakt, wanneer de opslag in de fabriek van de leverancier plaatsvindt, aangerekend, echter ten minste 0,5% van het factuurbedrag voor elke maand. De leverancier heeft echter het recht om na het stellen en vruchteloos verstrijken van een passende deadline op een andere wijze over het voorwerp van levering te beschikken en de besteller na een passende verlengde termijn te bevoorraden.
 6. De naleving van de levertermijn heeft de naleving van de contractuele verplichtingen van de besteller als voorwaarde.

V. Risico-overdracht en aanname

 1. Het risico gaat uiterlijk met de verzending van de voorwerpen van levering over op de besteller, ook wanneer er sprake is van deelleveringen of wanneer de leverancier nog andere diensten zoals verzendkosten of aanvoer en opstelling heeft overgenomen. Tenzij anders overeengekomen, wordt de zending op kosten van de besteller door de leverancier tegen diefstal, schade, transport, brand- en waterschade en tegen andere te verzekeren risico’s verzekerd.
 2. Als de verzending vertraagd is als gevolg van omstandigheden waarvoor de besteller verantwoordelijk is, gaat het risico op de dag van gereedheid voor verzending over op de besteller; de leverancier is echter verplicht op verzoek en kosten van de besteller zorg te dragen voor de verzekeringen die hij
  vereist.
 3. Geleverde voorwerpen moeten, ook wanneer ze onwezenlijke gebreken vertonen, door de besteller worden geaccepteerd, waarbij de rechten uit paragraaf VII onverlet blijven.
 4. Deelleveringen zijn toegestaan.

VI. Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan het moment waarop aan alle vorderingen is voldaan (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant), waarop de leverancier om welke rechtsgrond dan ook ten opzichte van de besteller nu en in de toekomst recht heeft, blijven de goederen eigendom van de leverancier (bij betaling met een (wissel)cheque tot aan de volledige contante betaling, ook bij prolongatie). Verwerking of aanpassing vindt altijd plaats voor de leverancier als fabrikant, echter zonder verplichtingen voor hem. Indien het (mede-)eigenaarschap van de leverancier als gevolg van een verbinding verdwijnt, wordt reeds nu overeengekomen dat het (mede-)eigenaarschap van de besteller aan de gezamenlijke zaak naar verhouding van de waarde (factuurwaarde) aan de leverancier wordt overgedragen. De besteller bewaart het (mede-)eigendom van de leverancier met de zorgvuldigheid van een ordelijke handelaar. Goederen waarvan de leverancier (mede-)eigenaar is, worden verder als voorbehoudsgoederen aangeduid.
 2. De besteller heeft het recht de voorbehoudsgoederen in het kader van een ordelijke zakelijke relatie te verwerken en te verkopen. Inpandgevingen of verpandingen zijn niet toegestaan. De besteller dient de leverancier en diens opdrachtnemer toegang te geven tot de opslaglocatie van de goederen. De vorderingen die uit de doorverkoop of uit een andere rechtsgrond met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstaan (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant), draagt de besteller reeds nu voor de zekerheid volledig aan de leverancier over. De besteller is op verzoek van de leverancier verplicht de leverancier alle voor de inning van de vorderingen benodigde informatie mee te delen, hem de bijbehorende documenten te overhandigen en schuldenaars van de cessie op de hoogte te brengen. De leverancier machtigt de besteller met recht op herroeping de aan de leverancier overgedragen vorderingen voor diens factuur op eigen naam te innen.
 3. Bij toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen zal de besteller op het eigendom van de leverancier wijzen en deze direct informeren. Kosten en schade zijn voor rekening van de besteller.
 4. Bij contractschendingen van de besteller – met name bij betalingsverzuim – heeft de leverancier het recht,

  a.) de machtiging tot verkoop, be- of verwerking of montage van de voorbehoudsgoederen tot aan het moment van inning van aan de leverancier overgedragen vorderingen te herroepen

  b.) de voorbehoudsgoederen terug te nemen

  c.) de overdracht van eventuele terugvorderingen van de besteller tegenover derden te eisen. De terugname en verpanding van de voorbehoudsgoederen door de leverancier betekent geen terugtreding van het contract.

 5. Indien de waarde van de voor de leverancier bestaande zekerheden de vorderingen van de leverancier niet uitsluitend tijdelijk met meer dan 25% overschrijdt, geeft de leverancier op verzoek zekerheden in de betreffende hoogte naar keuze van de leverancier vrij.

VII. Aansprakelijkheid voor gebreken van de levering

Voor gebreken, waaronder ook het ontbreken van verzekerde eigenschappen valt, is de leverancier als volgt aansprakelijk:

 1. Alle onderdelen of diensten moeten naar keuze van de leverancier kosteloos worden verbeterd, opnieuw worden geleverd of opnieuw worden uitgevoerd, als zij binnen 12 maanden – zonder inachtneming van de bedrijfsduur – gerekend vanaf de dag van risico-overdracht, als gevolg van een omstandigheid die plaatsvond vóór de risico-overdracht, met name vanwege een gebrekkige constructie, slecht materiaal of een gebrekkige uitvoering, onbruikbaar worden of als hun bruikbaarheid aanzienlijk is beïnvloed. De vaststelling van dergelijke gebreken dient de leverancier direct schriftelijk te worden meegedeeld.
 2. De besteller dient zijn contractuele verplichtingen, met name de overeengekomen betalingsvoorwaarden, na te leven. Als een klacht ten gevolge van een gebrek wordt ingediend, mogen betalingen van de besteller worden ingehouden in dien omvang die in een passende verhouding tot de opgetreden gebreken staat. Als het contract echter deel uitmaakt van zijn handelsonderneming, kan de besteller betalingen alleen inhouden als een klacht ten gevolge van een gebrek wordt ingediend, waarbij over de rechtmatigheid ervan geen twijfel kan bestaan.
 3. De besteller dient de leverancier een redelijke termijn en gelegenheid tot verhelping van de gebreken te verlenen. Indien deze weigert, is de leverancier niet meer aansprakelijk voor de gebreken.
 4. Als de leverancier een passende aanvullende termijn laat verstrijken zonder de gebreken te verhelpen, kan de besteller ontbinding van het contract (verandering) of verlaging van de vergoeding (vermindering) eisen.
 5. Het recht van de besteller op het claimen van gebreken verjaart in alle gevallen vanaf het tijdstip van de klacht na 12 maanden. Als binnen deze termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen leverancier en besteller een verlenging van deze verjaringstermijn overeenkomen.
 6. De aansprakelijkheid voor gebreken heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage en op schade die na de risico-overdracht ten gevolge van gebrekkige of verwaarloosde behandeling, bovenmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikt bouwterrein en chemische, elektrochemische of elektrische invloeden is ontstaan, die overeenkomstig het contract niet bedoeld zijn.
 7. Als gevolg van eventuele door de besteller of derden ondoelmatig uitgevoerde wijzigingen en reparaties vervalt de aansprakelijkheid voor hieruit ontstane gevolgen.
 8. De garantietermijn bedraagt voor verbeteringen 3 maanden, voor vervangende leveringen of vervangende diensten 6 maanden. Deze termijn loopt ten minste tot aan de vervaldatum van de oorspronkelijke garantietermijn voor het voorwerp van levering. De termijn voor aansprakelijkheid voor gebreken wordt verlengd met de duur van de bedrijfsonderbreking die ontstaat doordat verbeteringen, vervangende leveringen of diensten vereist zijn, voor die onderdelen die vanwege de onderbreking niet doelmatig kunnen worden gebruikt.
 9. De bepalingen aangaande garantietermijnen onder punt 1.5 en 8 gelden niet als de wet langere termijnen voorschrijft.
 10. Overige claims van de besteller tegen de leverancier en diens uitvoerders zijn uitgesloten, met name een claim tot vergoeding van schade die niet aan het voorwerp van levering zelf is ontstaan. Dit geldt niet voor zover in gevallen van opzet, grove nalatigheid of ontbreken van verzekerde eigenschappen dwingende aansprakelijkheid bestaat.
 11. De punten 1-10 gelden dienovereenkomstig voor zulke vorderingen van de besteller tot verbetering, vervangende levering of schadevergoeding, die door in het kader van het contract gegeven suggesties of advies of door schending van contractuele bijkomende plichten zijn ontstaan.

VIII. Aansprakelijkheid voor bijkomende plichten

Als door de schuld van de leverancier het geleverde voorwerp door de besteller als gevolg van nalatige of gebrekkige uitvoering van voor of na de sluiting van de overeenkomst liggende suggesties en advies alsmede van andere contractuele bijkomende plichten – met name handleiding voor bediening en onderhoud van het voorwerp van levering – niet conform het contract kan worden gebruikt, gelden met uitsluiting van overige vorderingen van de besteller de regelingen uit de paragrafen VII en IX dienovereenkomstig.

IX. Recht van de besteller op terugtreding

 1. De besteller kan van het contract terugtreden als de volledige dienst voorafgaand aan de risico-overdracht definitief niet meer door de leverancier kan worden voldaan. Hetzelfde geldt bij onvermogen van de leverancier. De besteller kan ook van het contract terugtreden als bij een bestelling van gelijkwaardige voorwerpen de uitvoering van een onderdeel van de levering met betrekking tot de hoeveelheid onmogelijk wordt en hij een gerechtigd interesse in de weigering van een deellevering heeft; als dit niet het geval is, kan de besteller een bijpassende vermindering van zijn vergoeding eisen.
 2. Indien er sprake is van verzuim van diensten in de zin van paragraaf IV van de leveringsvoorwaarden en de besteller de zich in verzuim bevindende leverancier een passende aanvullende termijn verleent met de uitdrukkelijke verklaring dat hij na verloop van deze termijn de acceptatie van de dienst weigert en deze aanvullende termijn niet wordt nageleefd, is de besteller gerechtigd tot terugtreding.
 3. Indien de onmogelijkheid tijdens het acceptatieverzuim of door de schuld van een besteller optreedt, blijft deze verplicht tot voldoen van de vergoeding.
 4. De besteller heeft ook recht op terugtreding als de leverancier een hem verleende passende aanvullende termijn voor de verbetering of vervangende levering van een gebrek waarvoor hij verantwoordelijk is, in de zin van de leveringsvoorwaarden, door zijn eigen schuld vruchteloos laat verstrijken. Het recht op terugtreding van de bestelling bestaat ook bij onmogelijkheid of onvermogen van verbetering of vervangende levering door de leverancier.
 5. Uitgesloten zijn, voor zover wettelijk toegestaan, alle andere verdergaande vorderingen van de besteller, met name op verandering, opzegging of vermindering dan wel op vergoeding van schade in welke vorm dan ook, alsook van schade die niet is ontstaan aan het voorwerp van levering zelf.

X. Recht van de leverancier op terugtreding

In het geval van onvoorspelbare gebeurtenissen in de zin van paragraaf IV van de leveringsvoorwaarden, voor zover deze de economische betekenis of de inhoud van de dienst aanzienlijk veranderen of een aanzienlijke invloed op het bedrijf van de leverancier uitoefenen, en voor het geval dat de uitvoering achteraf onmogelijk blijkt, wordt het contract op een passende wijze aangepast.
Voor zover dit economisch niet acceptabel is, heeft de leverancier het recht op gedeeltelijke of volledige terugtreding van het contract. Schadeclaims van de besteller vanwege een dergelijke terugtreding bestaan niet.
Als de leverancier van het recht op terugtreding gebruik wil maken, dient hij na kennisname van de reikwijdte van de gebeurtenis de besteller direct te informeren, ook wanneer reeds met de bestelling een verlenging van de levertermijn was overeengekomen.

XI. Rechtbank

Bij alle geschillen die uit de contractuele verhouding ontstaan, inclusief geschillen omtrent (wissel)cheques dient, wanneer de besteller koopman, rechtspersoon van het openbare recht of van een openbaar bijzonder vermogen is, de aanklacht te worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd is voor de hoofdvestiging van de leverancier. De leverancier heeft ook het recht een aanklacht bij de hoofdvestiging van de besteller in te dienen. Op contractuele relaties is het Duitse recht van toepassing.

 1. Voor zender- en gelijkrichterbuizen alsmede voor vacuümcondensatoren bedraagt de garantieperiode 2.000 bedrijfsuren, max. 6 maanden na de levering.
 2. Voor de geldigheid van afwijkingen van deze bepalingen is de nadrukkelijke toestemming van de leverancier vereist.