Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven op een eenvoudige manier aan wat er met uw persoonsgegevens
gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk
kunt worden geïdentificeerd. Raadpleeg voor uitvoerige informatie over de gegevensbescherming ons
privacybeleid dat u onder deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. De contactgegevens kunt u vinden in de
paragraaf „Opmerking over de verantwoordelijke instantie” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens
die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming tijdens het bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld.
Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). De
verzameling van uw gegevens vindt automatisch plaats, zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat de website zonder fouten ter beschikking wordt gesteld. Andere gegevens
kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over herkomst, ontvangers en doel van uw
opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien een recht op correctie of
verwijdering van deze gegevens. Als u een toestemming tot gegevensverwerking heeft verleend, kunt
u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Bovendien heeft u het recht om onder
bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Daarnaast
heeft u recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Voor vragen hierover en voor andere vragen over het onderwerp Gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Tijdens het bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van
zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze
website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij met name gaan om IP-adressen,
contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, toegangen tot de website en andere
gegevens die via een website worden gegenereerd.

De inzet van de hoster vindt plaats met als doel de uitvoering van het contract voor onze potentiële en
bestaande klanten (art. 6 al. 1 lid b AVG) en voor een betrouwbare, snelle en efficiënte
terbeschikkingstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 al. 1 lid f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens slechts in die mate verwerken die nodig is voor het voldoen aan zijn verplichtingen
en zal onze aanwijzingen met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij zetten de volgende hoster in:

Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH
Rathausstraße 3
72658 Bempflingen

Afsluiting van een contract voor de orderverwerking

Om de verwerking conform de gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij een contract voor de orderverwerking
met onze hoster afgesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw
persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en dit
privacybeleid.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn
gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid
licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en met welk
doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail)
veiligheidshiaten kan vertonen. Een perfecte bescherming van gegevens tegen de toegang door derden is niet
mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Himmelwerk Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH
Jopestraße 10
72072 Tübingen

Telefoon: +49 7071 946600
E-mail: info@himmelwerk.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen
over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en
dergelijke) beslist.

Opslagduur

Voor zover in dit privacybeleid geen specifieke opslagduur wordt genoemd, blijven uw
persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking komt te vervallen. Als u een
gerechtvaardigde eis tot verwijdering indient of een toestemming tot gegevensverwerking herroept, worden uw
gegevens verwijderd voor zover wij geen andere juridisch toelaatbare redenen voor de opslag van uw
persoonsgegevens hebben (bijv. belastingtechnische of commerciële bewaartermijnen); in het laatstgenoemde
geval vindt de verwijdering direct na verval van deze redenen plaats.

Opmerking over gegevensoverdracht aan de VS en aan overige derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die in de VS of in andere, met betrekking tot gegevensbescherming niet
veilige, landen zijn gevestigd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde landen
worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen met de EU
vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. Bedrijven in de VS zijn er bijvoorbeeld toe verplicht
persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene
juridische stappen hiertegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat instanties in de VS ( bijv.
geheime diensten) uw gegevens op servers in de VS voor bewakingsdoelen verwerken, analyseren en
permanent opslaan. Op deze verwerkende activiteiten hebben wij geen invloed.

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming mogelijk. U
kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de tot aan het moment van
herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft van de herroeping onverlet.

Recht op herroeping van de gegevensverzameling in bijzondere gevallen alsmede van directe reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 AL. 1 LID E OF F AVG PLAATSVINDT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET
RECHT OM REDENEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE ONTSTAAN, TEGEN DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS EEN HERROEPING IN TE DIENEN; DIT GELDT OOK VOOR OP DEZE BEPALINGEN GEBASEERDE
PROFILING. DE JURIDISCHE BASIS WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT
PRIVACYBELEID. ALS U EEN HERROEPING INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET
MEER VERWERKEN TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING
KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSTIJGEN OF TENZIJ DE VERWERKING
DE INDIENING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS DIENT (HERROEPING VOLGENS ART. 21 AL. 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME WORDEN VERWERKT, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE
EEN HERROEPING VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET ALS DOEL DERGELIJKE RECLAME
IN TE DIENEN; DAT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME SAMENHANGT. ALS U
HERROEPT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS AANSLUITEND NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME
(HERROEPING VOLGENS ART. 21 AL. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen een recht van beroep bij een
toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waarin zij normaal gesproken verblijven, waarin hun werkplek
of de locatie van de vermoede schending zich bevindt. Het recht van beroep laat andersoortige
administratieve of juridische rechtsmiddelen onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract
geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat
te laten overhandigen. Voor zover u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke
eist, vindt dit alleen plaats voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud zoals
bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als exploitant van de website verstuurt, gebruik van een SSL- of
TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser
van „http://” verandert in „https://” en aan het hangslot-symbool in uw adresbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verstuurt
niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over
uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers alsmede over het doel van de gegevensverwerking
en eventueel een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen hierover of voor andere vragen over het onderwerp
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende
gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens aanvecht, hebben wij
  normaal gesproken tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht de
  beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u
  in plaats van de verwijdering de beperking van de gegevensverwerking eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging
  of indiening van juridische claims, heeft u het recht om in plaats van de verwijdering de
  beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Als u een herroeping volgens art. 21 al. 1 AVG heeft ingediend, moet een afweging tussen uw en
  onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft
  u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien
van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de indiening, uitoefening of
verdediging van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische
persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een
lidstaat worden verwerkt.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

De internetpagina’s van Himmelwerk Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden
die via een internetbrowser op het besturingssysteem van een computer worden opgeslagen.
Talloze internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een
cookie-ID is een eenduidige aanduiding van de cookie. De ID bestaat uit een tekenvolgorde waarmee internetpagina’s en
servers aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen, waarop de cookie is opgeslagen. Zo kunnen
de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betreffende persoon van andere internetbrowsers
die andere cookies bevatten, onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID
worden herkend en geïdentificeerd.
Door het gebruik van cookies kan Himmelwerk Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH de gebruikers van deze internetpagina
gebruikersvriendelijke diensten ter beschikking stellen, die zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zouden zijn.
Met behulp van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze internetpagina in het belang van de gebruiker worden
geoptimaliseerd. Met behulp van cookies kunnen wij, zoals aangeduid, de gebruikers van onze internetpagina herkennen. Het doel van deze
herkenning is het gebruik van onze internetpagina voor onze gebruikers eenvoudiger te maken. De gebruiker van een
internetpagina die gebruikmaakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de internetpagina opnieuw zijn
toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de internetpagina en door de op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie
worden overgenomen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de webshop. De webshop onthoudt de
artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst door middel van een cookie.
De betreffende persoon kan het gebruik van cookies door onze internetpagina te allen tijde door middel van een bijpassende
instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daardoor de plaatsing van cookies permanent herroepen. Daarnaast
kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit
is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betreffende persoon de plaatsing van cookies in de
gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen in bepaalde gevallen niet alle functies van onze internetpagina volledig worden gebruikt.

Cookie-toestemming aanpassen

Uw UID is

Lijst met cookies

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.

WPML

NaamWPML
AanbiederEigenaar van deze website
DoelSlaat de huidige taal op. Gegevensbescherming: https://www.himmelwerk.com/nl/privacybeleid/
Cookie Naam_icl_*, wpml_*, wp-wpml_*
Cookie Runtime1 dag

WordPress

NaamWordPress
AanbiederEigenaar van deze website
DoelVoor gebruikers met een login: Wanneer u inlogt, gebruikt WordPress de wordpress_[hash] cookie om uw verificatiegegevens op te slaan. Het gebruik ervan is beperkt tot het beheerscherm /wp-admin/. Na het inloggen stelt WordPress het wordpress_logged_in_[hash] cookie in om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent…. wp-settings-{time}-[UID] cookie wordt gebruikt om de wp-admin configuratie van een gebruiker bij te houden. wordpress_sec_ zorgt ervoor dat de gebruiker ingelogd blijft tijdens de sessie. wordpress_test_cookie controleert of de browser cookies accepteert. Privacy: https://www.himmelwerk.com/nl/privacybeleid/
Cookie Naamwordpress_[hash], wp-settings-{time}-[UID], wordpress_logged_in_[hash], wordpress_sec_[hash], wordpress_test_cookie, dk-accessibility-settings
Cookie RuntimeEinde van de sessie, 14 dagen

Statistieken

Statistieken Cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Matomo

NaamMatomo
AanbiederHimmelwerk
DoelCookie van Matomo voor website analytics. Genereert statistische gegevens over hoe bezoekers de website gebruiken. Gegevensbescherming: https://www.himmelwerk.com/nl/privacybeleid/
Cookie Naam_pk_*.*
Cookie Runtime13 Monate

Marketing

Marketing cookies worden door derden of uitgevers gebruikt om gepersonaliseerde reclame te tonen. Zij doen dit door bezoekers op verschillende websites te volgen.

Externe media

Inhoud van videoplatforms en socialemediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. Als cookies van externe media worden geaccepteerd, is voor toegang tot deze inhoud geen handmatige toestemming meer nodig.

Vimeo

NaamVimeo
AanbiederVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
DoelWordt gebruikt om Vimeo inhoud te ontgrendelen. vuid: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website. player: Slaat de instellingen van de gebruiker op bij het afspelen van embedded video’s van Vimeo.
Privacybeleidhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie Naamvuid, muxData, player
Cookie Runtime2 jaar, 20 jaar, 1 jaar

YouTube

NaamYouTube
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWordt gebruikt om YouTube-inhoud te ontgrendelen.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy
Host(s).doubleclick.net, .google.com, .youtube.com, google.com
Cookie NaamNID,GPS,IDE,PREF,VISITOR_INFO1_LIVE,YSC
Cookie Runtime1 dag tot 8 maanden

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de
contactgegevens die u daar heeft ingevuld, voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij
ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lid b AVG, voor zover uw aanvraag met de
uitvoering van een contract samenhangt of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen
vereist is. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtigvaardigde belang bij
de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6 al. 1 lid f AVG) of op uw toestemming
(art. 6 al. 1 lid a AVG), voor zover daarom is verzocht.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons tot verwijdering verzoekt,
uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt ( bijv.
nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name
bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle inbegrepen
persoonsgegevens (naam, aanvraag) met als doel de afhandeling van uw aanvraag bij ons opgeslagen en
verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lid b AVG, voor zover uw aanvraag met de
uitvoering van een contract samenhangt of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen
vereist is. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtigvaardigde belang bij
de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6 al. 1 lid f AVG) of op uw toestemming
(art. 6 al. 1 lid a AVG), voor zover daarom is verzocht.

De door u aan ons via een contactaanvraag toegezonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt
tot verwijdering, uw toestemming tot opslag herroept of het doel van de gegevensopslag vervalt
(bijv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen –
met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Social media

Plug-in LinkedIn

Deze website maakt gebruik van de functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton
Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Zodra er een pagina van deze website met functies van LinkedIn wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de servers
van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website met uw IP-adres heeft
bezocht. Als u op de „Recommend-knop” van LinkedIn klikt en met uw account bij LinkedIn
bent aangemeld, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount
toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis van de inhoud van de overgedragen
gegevens en van het gebruik ervan door LinkedIn hebben.

Het gebruik van de plug-in LinkedIn is gebaseerd op art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft
een gerechtvaardigd belang bij een zo omvangrijk mogelijke zichtbaarheid op social media. Voor zover om een
bijbehorende toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6
al. 1 lid a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht aan de VS wordt gebaseerd op contractuele standaardclausules van de Europese commissie. Details
vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/gegevensoverdrachten-in-de-eu-eer-en-zwitserland?lang=nl

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Flockler

Voor de weergave van inhoud van social media op onze website maken wij gebruik van de dienst Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere Finland, die de aggregatie van relevante socialmedia-kanalen uitvoert en deze in onze website integreert.
Door middel van interactie met de betreffende content wordt een verbinding met de servers van Flockler opgebouwd. Bovendien verkrijgt Flockler uw IP-adres. Dat geldt ook als u niet bij de betreffende socialmedia-aanbieder bent aangemeld of geen account bezit. De door u bezochte website worden met uw socialmedia-account verbonden en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan de socialmedia-aanbieders overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld over de inhoud van de overgedragen gegevens en over het gebruik ervan door de socialmedia-aanbieder. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de aanbieder.
Het gebruik van de plug-in Flockler is gebaseerd op art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo omvangrijk mogelijke zichtbaarheid op social media.
Het privacybeleid en meer informatie over deze dienstverlener vindt u op: https://flockler.com/privacy-policy

6. Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën waarmee de
pagina-overstijgende herkenning van de gebruiker voor de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk is ( bijv.
cookies of device-fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website
wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt voorafgaand aan de opslag geanonimiseerd.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat gegevens over het gebruik van onze website door de bezoekers aan de website te
registreren en te analyseren. Hierdoor kunnen wij onder meer achterhalen wanneer welke pagina’s zijn
opgeroepen en uit welke regio ze afkomstig zijn. Bovendien verzamelen wij diverse logbestanden ( bijv.
IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze bezoekers aan de website
bepaalde acties uitvoeren (bijv. kliks, aankopen en dergelijke).

Het gebruik van deze analysetools vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een
gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn
reclame te optimaliseren. Voor zover om een bijpassende toestemming is verzocht ( bijv. een toestemming voor de
opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 al. 1 lid a
AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en
niet worden overgedragen.

Google Ads

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited
(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties in de zoekmachine van Google of op website van derden laten tonen als
de gebruiker bepaalde zoektermen bij Google invoert (keyword targeting). Daarnaast kunnen doelgerichte
advertenties aan de hand van bij Google aanwezige gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) worden
getoond (audience targeting). Wij als exploitant van de website kunnen deze gegevens kwantitatief analyseren doordat wij
bijvoorbeeld analyseren welke zoektermen geleid hebben tot het tonen van onze advertenties en hoeveel
advertenties tot bijbehorende klikken hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft
een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn dienstverlenende producten.

De gegevensoverdracht aan de VS wordt gebaseerd op contractuele standaardclausules van de Europese commissie. Details
vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs

7. Plug-ins en tools

YouTube met geavanceerde gegevensbescherming

Deze website integreert video’s van YouTube. Exploitant van de pagina’s is Google Ireland Limited
(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de geavanceerde modus voor gegevensbescherming. Deze modus heeft volgens YouTube als gevolg dat YouTube geen
informatie over de bezoekers aan de website opslaat, voordat deze de video bekijken. De
overdracht van gegevens aan partners van YouTube wordt door de geavanceerde modus voor gegevensbescherming echter niet dwingend
uitgesloten. Zo maakt YouTube – onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt – een
verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube opgebouwd.
Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bij uw YouTube-account
bent aangemeld, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen.
U kunt dit voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat opslaan of
vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) toepassen. Op deze manier kan
YouTube informatie over bezoekers aan deze website inwinnen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om
videostatistieken te registreren, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Eventueel kunnen na de start van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsprocedures worden
geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het kader van het belang bij een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Het gaat hierbij om een
gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 al. 1 lid f AVG. Voor zover om een passende toestemming is verzocht,
vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 al. 1 lid a AVG; de toestemming
kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New
York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van
Vimeo opgebouwd. Daarbij wordt de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt
Vimeo uw IP-adres. Dat geldt ook als u niet bij Vimeo bent aangemeld of geen account bij Vimeo
bezit. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgedragen aan de Vimeo-server in de VS.

Als u bij uw Vimeo-account bent aangemeld, kan Vimeo uw surfgedrag direct aan uw
persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit voorkomen door u bij uw Vimeo-account
af te melden.

Voor herkenning van de bezoekers aan de website maakt Vimeo gebruik van cookies dan wel van vergelijkbare herkenningstechnologieën
(bijv. device fingerprinting).

Het gebruik van Vimeo vindt plaats in het kader van het belang bij een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Het gaat hierbij om een
gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 al. 1 lid f AVG. Voor zover om een passende toestemming is verzocht,
vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 al. 1 lid a AVG; de toestemming
kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht aan de VS wordt gebaseerd op contractuele standaardclausules van de Europese commissie en volgens
Vimeo gebaseerd op „gerechtvaardigde zakelijke belangen”. Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking
worden gesteld. Als er een pagina wordt geopend, downloadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten
en lettertypes correct weer te kunnen geven.

Voor dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor
verkrijgt Google kennis over het feit dat via uw IP-adres deze website werd geopend. Het gebruik van
Google WebFonts vindt plaats op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd
belang bij de uniforme weergave van tekst op diens pagina. Voor zover om een bijbehorende
toestemming is verzocht (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking
uitsluitend plaats op basis van art. 6 al. 1 lid a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteund, wordt er een standaard lettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het
privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder andere gebruik van online conferentietools. De tools die wij
specifiek gebruiken, vindt u hieronder. Als u met ons via video- of audioconferentie via internet
communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en door de aanbieder van de betreffende conferentietool opgeslagen
en verwerkt.

De conferentietools verzamelen daarbij alle gegevens die u voor het gebruik van de tools ter beschikking stelt/gebruikt (e-mailadres
en/of uw telefoonnummer). Daarnaast verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd)
van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en overige „contextinformatie” in
samenhang met de communicatie (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die voor de afhandeling van de online-communicatie
vereist zijn. Dit bestaat met name uit IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype,
type en versie van het besturingssysteem, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker alsmede soort verbinding.

Voor zover binnen de tool inhoud is uitgewisseld, geüpload of op een andere wijze ter beschikking wordt gesteld, wordt
deze eveneens op de servers van de tool-aanbieder opgeslagen. Onder dergelijke inhoud vallen met name
cloud-registraties, chat-/directe berichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en
andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocedures van de
gebruikte tools hebben. Onze mogelijkheden zijn doorslaggevend georiënteerd aan het bedrijfsbeleid van de
betreffende aanbieder. Verdere opmerkingen over de gegevensverwerking door conferentietools vindt u in het
privacybeleid van de toegepaste tools, die wij onder deze tekst hebben opgesomd.

Doel en juridische basis

De conferentietools worden gebruikt om met komende of bestaande contractuele partners te communiceren of
bepaalde diensten voor onze bestaande klanten (art. 6 al. 1 lid b AVG) aan te bieden. Daarnaast is het doel
van het gebruik van tools de algemene vereenvoudiging en bespoediging van de communicatie met ons dan wel met ons
bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 al. 1 lid f AVG). Voor zover om een toestemming is
verzocht, vindt het gebruik van de betreffende tools plaats op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde
met werking voor de toekomst worden herroepen.

Opslagduur

De gegevens die direct door ons via de video- en conferentietools worden verzameld, worden uit onze systemen
verwijderd, zodra u ons verzoekt tot verwijdering, uw toestemming tot opslag herroept of het
doel van de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u
ze verwijdert. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Op de opslagduur van gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen,
hebben wij geen invloed. Voor details hierover verzoeken wij u direct contact op te nemen met de exploitanten van de
conferentietools.

Gebruikte conferentietools

Wij gebruiken de volgende conferentietools:

Microsoft Teams

Wij gebruiken Microsoft Teams. Aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.
Details over de gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.