Ogólne Warunki Handlowe

I. Oferta i informacje o nabywcy

Oferty nie są nigdy prawnie wiążące.

Dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i wymiary, mają jedynie charakter orientacyjny, chyba że zostały wyraźnie określone jako wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; nie mogą być one udostępniane osobom trzecim. Dostawca jest zobowiązany do udostępniania osobom trzecim planów oznaczonych przez odbiorcę jako poufne wyłącznie za jego zgodą.

Nabywca przejmuje odpowiedzialność za przekazywane informacje oraz dostarczane przez siebie dokumenty i zamówienia.

II. Zakres dostawy

Zakres dostawy określa pisemne potwierdzenie zlecenia przez dostawcę, a w przypadku złożenia przez dostawcę oferty związanej terminem i przyjęciem oferty w odpowiednim czasie – oferta, chyba że potwierdzenie zlecenia wpłynęło w odpowiednim czasie. Porozumienia dodatkowe i zmiany wymagają pisemnego potwierdzenia przez dostawcę.

III. Wycena i płatność

 1. Podane ceny są cenami loco fabryka bez opakowania. Opakowanie nie podlega zwrotowi.
 2. Płatności będą dokonywane w uzgodnionym terminie płatności w dowolnej placówce płatniczej dostawcy.
 3. Zatrzymanie płatności lub potrącenie z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych nabywcy kwestionowanych przez dostawcę nie jest dopuszczalne.
 4. W przypadku zwłoki w płatności nalicza się opłatę w wysokości 2,50 EUR za każdy monit, chyba że poniesiono wyższe koszty.

IV. Czas dostawy

 1. Terminy dostaw wymagają pisemnego porozumienia. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany i upłynie wyznaczony okres prolongaty, nabywca ma prawo odstąpić od umowy.
 2. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił zakład produkcyjny lub zawiadomienie o gotowości do wysyłki zostało dokonane przed upływem terminu dostawy.
 3. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku działań w ramach sporów robotniczych, w szczególności strajków i lokautów, a także w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, na które dostawca nie ma wpływu, o ile przeszkody te w sposób oczywisty mają istotny wpływ na wykonanie lub dostawę przedmiotu dostawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy okoliczności te wystąpią u poddostawców. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za wyżej wymienione okoliczności, jeśli wystąpią one w trakcie już istniejącego opóźnienia. W ważnych przypadkach dostawca jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania nabywcy o początku i końcu takich przeszkód.
 4. Jeżeli nabywca wyraźnie poniesie szkodę z powodu opóźnienia spowodowanego z własnej winy dostawcy, nabywca będzie uprawniony do żądania odszkodowania za opóźnienie po pisemnym upomnieniu dostawcy o jego opóźnieniu, z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń. Odszkodowanie to wynosi 1/2 procent za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale łącznie nie więcej niż 5 procent wartości tej części całej dostawy, która z powodu opóźnienia nie może być wykorzystana w terminie lub zgodnie z umową.
 5. W przypadku opóźnienia wysyłki na prośbę nabywcy, koszty poniesione z tytułu magazynowania obciążają nabywcę, począwszy od jednego miesiąca po powiadomieniu o gotowości do wysyłki, w przypadku magazynowania w zakładzie dostawcy, jednak co najmniej w wysokości 1/2 procent kwoty faktury za każdy miesiąc. Dostawca jest jednak uprawniony do rozporządzenia przedmiotem dostawy w inny sposób po ustalonym i bezowocnym upływie rozsądnego okresu prolongaty oraz do dostarczenia go nabywcy w rozsądnie przedłużonym terminie.
 6. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od wypełnienia przez nabywcę jego zobowiązań umownych.

V. Przeniesienie ryzyka i odbiór

 1. Ryzyko przechodzi na nabywcę najpóźniej z chwilą wysłania przedmiotów dostawy, nawet jeśli realizowane są dostawy częściowe lub dostawca przejął inne usługi, np. koszty wysyłki lub importu i instalacji. O ile nie uzgodniono inaczej, przesyłka zostanie ubezpieczona przez dostawcę na koszt nabywcy od kradzieży, stłuczenia, transportu, szkód spowodowanych pożarem i zalaniem oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.
 2. Jeśli wysyłka opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiada nabywca, ryzyko przechodzi na nabywcę od dnia gotowości do wysyłki; dostawca jest jednak zobowiązany, na wniosek i koszt nabywcy, do zawarcia umowy ubezpieczenia, o którą
  wnioskuje nabywca.
 3. Dostarczone towary zostaną przyjęte przez nabywcę, nawet jeśli wykazują drobne wady, bez uszczerbku dla praw wynikających z rozdziału VII.
 4. Dopuszczalne są dostawy częściowe.

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Dostawca zachowuje prawo własności do towarów do czasu zaspokojenia wszystkich roszczeń (w tym wszystkich roszczeń z tytułu salda rachunku bieżącego) przysługujących dostawcy wobec nabywcy obecnie lub w przyszłości, niezależnie od podstawy prawnej (w przypadku płatności czekiem lub wekslem – do czasu pełnej zapłaty gotówką, także w przypadku prolongaty). Przetwarzanie lub przekształcanie jest zawsze dokonywane na rzecz dostawcy jako producenta, jednak bez żadnych zobowiązań z jego strony. Jeśli (współ)własność dostawcy wygasa z powodu połączenia, już teraz uzgadnia się, że (współ)własność nabywcy do przedmiotu jednolitego przechodzi na dostawcę proporcjonalnie do wartości (wartość faktury). Nabywca będzie przechowywał (współ)własność dostawcy w bezpiecznym miejscu z zachowaniem staranności przezornego przedsiębiorcy. Towary, do których dostawca ma prawo (współ)własności, są dalej nazywane towarami zastrzeżonymi.
 2. Nabywca jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży towarów zastrzeżonych w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Nie dopuszcza się zastawów ani przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Nabywca ma obowiązek zezwolić dostawcy i jego przedstawicielom na wejście do miejsca, w którym przechowywane są towary. Nabywca niniejszym przenosi na dostawcę w drodze zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu odsprzedaży lub z innego tytułu prawnego w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności (w tym wszelkie roszczenia z tytułu salda rachunku bieżącego). Na żądanie dostawcy nabywca jest zobowiązany do udzielenia dostawcy wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń, przekazania dostawcy odpowiednich dokumentów oraz poinformowania dłużników o cesji. Dostawca nieodwołalnie upoważnia nabywcę do dochodzenia we własnym imieniu wierzytelności scedowanych na dostawcę na jego rachunek.
 3. W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego nabywca jest zobowiązany do wskazania własności dostawcy i niezwłocznego powiadomienia go o tym fakcie. Koszty i szkody ponosi nabywca.
 4. W przypadku zachowania nabywcy stanowiącego naruszenie umowy – w szczególności w przypadku zwłoki w płatności – dostawca jest uprawniony do następującego:

  a.) cofnięcie upoważnienia do sprzedaży, przetwarzania lub instalowania towarów zastrzeżonych oraz cofnięcie upoważnienia do dochodzenia należności scedowanych na dostawcę

  b.) odebranie zastrzeżonych towarów

  c.) żądanie cesji wszelkich roszczeń o wydanie towaru, jakie nabywca może mieć wobec osób trzecich. Odebranie lub zajęcie towaru zastrzeżonego przez dostawcę nie stanowi odstąpienia od umowy.

 5. Jeżeli wartość zabezpieczeń istniejących dla dostawcy przekracza roszczenia dostawcy nie tylko przejściowo, ale łącznie o więcej niż 25%, dostawca zwolni na żądanie zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości według uznania dostawcy.

VII. Odpowiedzialność za wady dostawy

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady, w tym brak gwarantowanych właściwości, w następujący sposób:

 1. Wszystkie części lub usługi, które staną się bezużyteczne lub których użyteczność została znacznie ograniczona w ciągu 12 miesięcy – niezależnie od czasu trwania eksploatacji – licząc od dnia przejścia ryzyka, w wyniku okoliczności zaistniałych przed przejściem ryzyka, w szczególności z powodu wadliwej konstrukcji, złych materiałów lub wadliwego wykonania, zostaną według uznania dostawcy bezpłatnie naprawione, wymienione na nowe lub ponownie wykonane. O wykryciu takich wad należy niezwłocznie powiadomić dostawcę na piśmie.
 2. Nabywca będzie przestrzegał spoczywających na nim zobowiązań umownych, w szczególności uzgodnionych warunków płatności. W przypadku złożenia zawiadomienia o wadzie, płatności nabywcy mogą zostać wstrzymane w stopniu proporcjonalnym do zaistniałych wad. Jeżeli jednak umowa jest częścią jego działalności gospodarczej, nabywca może wstrzymać płatności tylko w przypadku stwierdzenia wady, co do której zasadności nie ma wątpliwości.
 3. Nabywca wyznaczy dostawcy rozsądny czas i możliwość wymagane do usunięcia wady. Jeśli nabywca ich nie wyznaczy, dostawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za wady.
 4. Jeżeli dostawca dopuści do upływu wyznaczonego mu rozsądnego terminu bez usunięcia wady, nabywca może żądać odstąpienia od umowy (unieważnienie) lub obniżenia wynagrodzenia (obniżenie).
 5. Prawo nabywcy do dochodzenia roszczeń z tytułu wad wygasa w każdym przypadku po upływie 12 miesięcy od daty zawiadomienia o wadzie. Jeżeli w tym terminie nie zostanie osiągnięte porozumienie, dostawca i nabywca mogą uzgodnić przedłużenie tego terminu przedawnienia.
 6. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ani szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiedniego sprzętu roboczego, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża oraz takich oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane w umowie.
 7. Wszelkie niewłaściwe modyfikacje i naprawy wykonane przez nabywcę lub osoby trzecie powodują unieważnienie odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.
 8. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące w przypadku napraw i 6 miesięcy w przypadku dostaw lub usług zastępczych. Okres ten będzie trwał co najmniej do momentu wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji na przedmiot dostawy. Okres odpowiedzialności za wady ulega przedłużeniu o czas trwania przerwy w eksploatacji spowodowanej koniecznością dokonania napraw, dostaw zastępczych lub usług zastępczych dla tych części, które z powodu przerwy nie mogą być zgodnie z przeznaczeniem eksploatowane.
 9. Postanowienia dotyczące okresów gwarancji zawarte w punktach 1.5 i 8 nie będą miały zastosowania, jeżeli ustawa przewiduje dłuższe okresy.
 10. Wyklucza się dalsze roszczenia nabywcy wobec dostawcy i jego pomocników, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy. Nie dotyczy to przypadków odpowiedzialności obowiązkowej wynikającej z działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub braku gwarantowanych właściwości.
 11. Postanowienia punktów 1-10 stosuje się odpowiednio do takich roszczeń nabywcy o usunięcie wad, dostawę zastępczą lub odszkodowanie, które powstały w wyniku sugestii lub porad udzielonych w ramach umowy lub w wyniku naruszenia dodatkowych zobowiązań umownych.

VIII. Odpowiedzialność za zobowiązania dodatkowe

Jeżeli z winy dostawcy przedmiot dostawy nie może być użytkowany przez nabywcę zgodnie z umową na skutek zaniechania lub wadliwego udzielenia propozycji i porad poczynionych przed lub po zawarciu umowy, jak również na skutek innych umownych zobowiązań dodatkowych – w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu dostawy – postanowienia rozdziałów VII i IX stosuje się odpowiednio z wyłączeniem dalszych roszczeń nabywcy.

IX. Prawo nabywcy do odstąpienia od umowy

 1. Nabywca może odstąpić od umowy, jeśli ostatecznie niemożliwe stanie się wykonanie przez dostawcę całej umowy przed przejściem ryzyka na nabywcę. To samo obowiązuje w przypadku niemożności wykonania zobowiązania przez dostawcę. Nabywca może również odstąpić od umowy, jeśli w przypadku zamówienia na podobne przedmioty wykonanie części dostawy stanie się niemożliwe pod względem ilościowym, a nabywca ma uzasadniony interes w odmowie dostawy częściowej; w przeciwnym razie nabywca może żądać odpowiedniego zmniejszenia świadczenia wzajemnego.
 2. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia w rozumieniu rozdziału IV warunków dostawy i udzielenia opóźnionemu dostawcy przez nabywcę rozsądnego terminu dodatkowego z wyraźnym oświadczeniem, że po upływie tego terminu odmówi on przyjęcia świadczenia, a także w przypadku niedotrzymania terminu dodatkowego, nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli niemożność wystąpi w czasie opóźnienia w odbiorze lub z winy nabywcy, pozostaje on zobowiązany do świadczenia wzajemnego.
 4. Ponadto nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawca dopuści do bezowocnego upływu z własnej winy rozsądnego terminu wyznaczonego mu na naprawę lub dostawę zastępczą, spowodowaną wadą za którą jest odpowiedzialny w rozumieniu warunków dostawy. Prawo nabywcy do odstąpienia od umowy ma zastosowanie również w przypadku niemożności lub niezdolności naprawy lub dokonania dostawy zastępczej przez dostawcę.
 5. W zakresie dozwolonym przez prawo wyklucza się wszelkie inne dalsze roszczenia nabywcy, w szczególności dotyczące unieważnienia, rozwiązania lub obniżenia ceny zakupu lub odszkodowania za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym za szkody niespowodowane w samym przedmiocie dostawy.

X. Prawo dostawcy do odstąpienia od umowy

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń w rozumieniu rozdziału IV warunków dostaw, o ile w istotny sposób zmieniają one znaczenie ekonomiczne lub treść świadczenia lub mają istotny wpływ na działalność dostawcy, a także w przypadku, gdy w późniejszym czasie okaże się, że świadczenie jest niemożliwe, umowa zostanie odpowiednio dostosowana.
Jeżeli nie jest to ekonomicznie uzasadnione, dostawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. Nabywca nie jest uprawniony do żądania odszkodowania z tytułu takiego odstąpienia.
Jeśli dostawca zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym nabywcę bez zbędnej zwłoki, po uświadomieniu sobie konsekwencji takiego zdarzenia, nawet jeśli początkowo uzgodniono z nabywcą przedłużenie terminu dostawy.

XI. Sąd właściwy

W przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego, w tym sporów dotyczących czeków i weksli, jeśli nabywca jest pełnoprawnym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego, powództwo zostanie wniesione do sądu właściwego dla siedziby dostawcy. Dostawca jest również uprawniony do wniesienia powództwa w sądzie właściwym dla siedziby głównej nabywcy. Do stosunków umownych stosuje się prawo niemieckie.

 1. W przypadku lamp nadawczych i prostowniczych oraz kondensatorów próżniowych okres gwarancji wynosi 2000 godzin pracy, maksymalnie 6 miesięcy po dostawie.
 2. Odstępstwa od tych postanowień wymagają dla swej ważności wyraźnej zgody dostawcy.