Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z
Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można
osobiście zidentyfikować użytkownika. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie
danych osobowych, zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w
części „Informacje o administratorze danych” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone dlatego, że użytkownik je nam przekazuje. Mogą to być na przykład dane
wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny.
Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane
te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane
mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu
przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub
usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją
w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo
zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto
użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Narzędzia analityczne i narzędzia zewnętrznych usługodawców

Podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej zachowanie użytkownika może być analizowane pod kątem statystycznym. Służą do tego głównie tzw.
programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są
przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być między innymi: adresy IP,
prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne
dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i
obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego
zapewnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków służbowych
i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostera:

Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH
Rathausstraße 3
72658 Bempflingen

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z zasadami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hosterem umowę dotyczącą
przetwarzania zleceń.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe
traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych
oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można
zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności
wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim
celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej)
może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest
możliwa.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Himmelwerk Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH
Jopestraße 10
72072 Tübingen

Telefon: +49 7071 946600
E-mail: info@himmelwerk.com

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która
samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail
lub podobnych).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe
pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie
danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną
usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania
danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte,
gdy powody te przestaną obowiązywać.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy m. in. z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o
ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być
przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z
poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do
przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków
prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie ( np.
służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane
użytkownika na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik
może w każdej chwili cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych
dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC
PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z
PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA
PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W
NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ
PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE
PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB
PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA MOCY ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC
PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ
PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE
NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
(SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołania się
do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji
umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu,
nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak
zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony internetowej, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL
lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się
z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do
nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Udzielenie informacji, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat
przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych
przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie
oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym
celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących
przypadkach:

 • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych,
  zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać
  ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast
  usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony
  lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać zamiast usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać wyważenia Twoich i
  naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz
  prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych,
dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane
wyłącznie za zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub
obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Strona Himmelwerk Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe,
które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie
to niepowtarzalne oznaczenie pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i
serwery mogą być przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu
odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych
zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki
unikalnemu identyfikatorowi pliku cookie.
Dzięki użyciu plików cookie firma Himmelwerk Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej
bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.
Dzięki plikom cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane
pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego
rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki
cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to
wykonywane przez stronę internetową, a plik cookie
przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje
pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą pliku cookie.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez
odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto
pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to
możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików
cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Dostosuj zgodę na pliki cookie

Twój identyfikator UID to

Lista plików cookie

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie umożliwiają realizację podstawowych funkcji i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

WPML

NazwaWPML
DostawcaWłaściciel tej strony
CelZapisuje bieżący język. Polityka prywatności: https://www.himmelwerk.com/pl/polityka-prywatnosci/
Nazwa pliku cookie_icl_*, wpml_*, wp-wpml_*
Czas działania plików cookie1 dzień

WordPress

NazwaWordPress
DostawcaWłaściciel tej strony
CelDla użytkowników z loginem: Podczas logowania WordPress używa pliku cookie wordpress_[hash] do przechowywania danych uwierzytelniających użytkownika. Jego użycie jest ograniczone do obszaru ekranu administracyjnego /wp-admin/. Po zalogowaniu WordPress ustawia plik cookie wordpress_logged_in_[hash], aby wskazać, kiedy użytkownik się zalogował i kim jest…. Plik cookie wp-settings-{time}-[UID] jest używany do utrzymywania konfiguracji wp-admin użytkownika. wordpress_sec_ zapewnia, że użytkownik pozostanie zalogowany podczas sesji. wordpress_test_cookie sprawdza, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie. Polityka prywatności: https://www.himmelwerk.com/pl/polityka-prywatnosci/
Nazwa pliku cookiewordpress_[hash], wp-settings-{time}-[UID], wordpress_logged_in_[hash], wordpress_sec_[hash], wordpress_test_cookie, dk-accessibility-settings
Czas działania plików cookieKoniec sesji, 14 dni

Statystyka

Statystyki Pliki cookie gromadzą informacje w sposób anonimowy. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny.

Matomo

NazwaMatomo
DostawcaHimmelwerk
CelPlik cookie z Matomo służący do analizy witryny. Generuje dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. Polityka prywatności: https://www.himmelwerk.com/pl/polityka-prywatnosci/
Nazwa pliku cookie_pk_*.*
Czas działania plików cookie13 miesięcy

Marketing

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane przez strony trzecie lub wydawców do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Odbywa się to poprzez śledzenie odwiedzających na różnych stronach internetowych.

Media zewnętrzne

Domyślnie blokowane są treści z platform wideo i mediów społecznościowych. Jeśli pliki cookie z nośników zewnętrznych zostaną zaakceptowane, dostęp do tych treści nie wymaga już ręcznej zgody.

Vimeo

NazwaVimeo
DostawcaVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
CelSłuży do odblokowywania zawartości serwisu Vimeo. vuid: Gromadzi dane o wizytach użytkownika w witrynie. player: przechowuje ustawienia użytkownika podczas odtwarzania osadzonych filmów z serwisu Vimeo.
Polityka prywatnościhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Nazwa pliku cookievuid, muxData, player
Czas działania plików cookie2 lata, 20 lat, 1 rok

YouTube

NazwaYouTube
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
CelSłuży do odblokowywania zawartości YouTube.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy
Host(s).doubleclick.net, .google.com, .youtube.com, google.com
Nazwa pliku cookieNID,GPS,IDE,PREF,VISITOR_INFO1_LIVE,YSC
Czas działania plików cookie1 dzień do 8 miesiąca życia

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym
podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w
przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie
jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków
przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na
skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich
przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania ( np.
po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności
dotyczące okresów przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikające
z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego
żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie
jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków
przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na
skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane przesłane nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie
lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie
(np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności
dotyczące okresów przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczka LinkedIn

Ta strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton
Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę tej witryny, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami
LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą swojego
adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn „Poleć” i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn,
LinkedIn może powiązać wizytę na tej stronie z Tobą i Twoim kontem
użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych
danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej
ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile
zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły
można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Flockler

Aby wyświetlać treści z mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, korzystamy z usługi Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere Finland, która agreguje odpowiednie kanały mediów społecznościowych i wyświetla je na naszej stronie internetowej.
Poprzez interakcję z daną treścią nawiązywane jest połączenie z serwerami firmy Flockler. Ponadto Flockler uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany u danego dostawcy mediów społecznościowych lub nie masz u niego konta. Odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są łączone z Twoim kontem w mediach społecznościowych i udostępniane innym użytkownikom. W trakcie tego procesu dane są również przekazywane do dostawcy mediów społecznościowych. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez dostawcę mediów społecznościowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności dostawców usług.
Korzystanie z wtyczki Flockler jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.
Przepisy dotyczące ochrony danych oraz dalsze informacje na temat tego usługodawcy można znaleźć pod adresem: https://flockler.com/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z otwartej usługi analizy internetowej Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które
umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowań użytkownika ( np.
pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej
są przechowywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez
odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m. in. kiedy dokonano odsłon i
z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika ( np.
adres IP, odsyłacze, przeglądarki i używane systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy osoby odwiedzające naszą stronę internetową
wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej
ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej,
jak i reklam. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody ( np. zgody na przechowywanie plików
cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Hosting

Matomo umieszczamy wyłącznie na własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i
nie są przekazywane dalej.

Google Ads

Operator strony korzysta z reklam Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited
(„Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy
użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (Keyword-Targeting). Ponadto na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google
(np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być wyświetlane reklamy ukierunkowane
(targetowanie na grupy docelowe). Jako operator witryny możemy oceniać te dane ilościowo, analizując
na przykład, które hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam oraz ile
reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z reklam Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej
ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły
można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Niniejsza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited
(„Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie
przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem przez nie filmu. PLACEHOLDER
Tryb ochrony danych nie musi jednak wykluczać przekazywania danych partnerom
YouTube. W ten sposób, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube
nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu z YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube.
Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały przez Ciebie odwiedzone. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube,
umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu.
Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub
stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. Fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może
uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m. in. do
gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu korzystania ze strony internetowej oraz zapobiegania próbom oszustw.

W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych,
na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to
uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę
można odwołać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New
York 10011, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, na której znajduje się film Vimeo, nawiązywane jest połączenie
z serwerami Vimeo. Dzięki temu serwer Vimeo wie, które z naszych stron zostały przez Ciebie odwiedzone. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój
adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta
na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania
bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta
Vimeo.

Vimeo wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. Fingerprinting urządzeń) do rozpoznawania
osób odwiedzających stronę.

Vimeo jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to
uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę
można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej oraz, według
Vimeo, na podstawie „uzasadnionych interesów biznesowych”. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. Web Fonts udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek.
PLACEHOLDER Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane Web Fonts do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie
wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje o tym
Google, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej strony internetowej. Korzystanie z
Google WebFonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W uzasadnionym interesie operatora strony internetowej
leży jednolita prezentacja kroju pisma na jego stronie. W przypadku uzyskania odpowiedniej
zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie danych
odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w witrynie
polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Audio i wideokonferencje

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z klientami wykorzystujemy m. in. narzędzia do prowadzenia konferencji online. Poniżej wymieniono
konkretne narzędzia, z których korzystamy. Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą wideokonferencji lub konferencji dźwiękowej za pośrednictwem Internetu,
Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia
konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail
i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają informacje o czasie trwania konferencji, rozpoczęciu i zakończeniu (czasie)
udziału w konferencji, liczbie uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z
procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji
online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia,
typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika, a także typ połączenia.

Jeśli w ramach narzędzia wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane są treści, są one
również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Takie treści obejmują między innymi
nagrania w chmurze, czat/komunikatory, wiadomości głosowe, przesyłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i
inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych
przez używane narzędzia. Nasze opcje zależą w dużej mierze od polityki firmy
danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć
w oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub
do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z
tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub z naszą
firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli uzyskano zgodę,
dane narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgodę można
odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów,
gdy tylko zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy
cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu
ich usunięcia. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych
do ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio od operatorów
narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Korzystamy z programu Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.